Sản phẩm nông trại (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Khía cạnh kinh tế
  3. Sản phẩm nông trại (địa lí)
Sản phẩm nông trại (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.