Sản phẩm nông nghiệp

  1. TRANG CHỦ
  2. Trồng trọt phục vụ ngành công nghiệp
  3. Cảnh quan
  4. Sản phẩm nông nghiệp
Sản phẩm nông nghiệp
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.