Sáu sigma (Tiêu chuẩn kiểm định chất lượng)

  1. TRANG CHỦ
  2. Sáu sigma (Tiêu chuẩn kiểm định chất lượng)
Sáu sigma (Tiêu chuẩn kiểm định chất lượng)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.