Rượu nho và làm rượu nho (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Rượu nho và làm rượu nho (địa lí)
Rượu nho và làm rượu nho (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.