Rối loạn trong nhận dạng gen di truyền theo từng thời kỳ (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Rối loạn trong nhận dạng gen di truyền theo từng thời kỳ (địa lí)
Rối loạn trong nhận dạng gen di truyền theo từng thời kỳ (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.