Rác hữu cơ như thức ăn (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Thức ăn
  3. Rác hữu cơ như thức ăn (địa lí)
Rác hữu cơ như thức ăn (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.