Rác hữu cơ như sự cải tạo đất (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Rác hữu cơ như sự cải tạo đất (địa lí)
Rác hữu cơ như sự cải tạo đất (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.