Rác hữu cơ như phân bón (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Cải tạo đất đai
  3. Phân bón
  4. Rác hữu cơ như phân bón (địa lí)
Rác hữu cơ như phân bón (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.