Quang phổ học phân tử

  1. TRANG CHỦ
  2. Vật lý học
  3. Ánh sáng
  4. Phân tích quang phổ
  5. Quang phổ học phân tử
Quang phổ học phân tử
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.