Quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân

  1. TRANG CHỦ
  2. Quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân
Quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.