Phương thức truyền không đồng bộ

  1. TRANG CHỦ
  2. Kỹ thuật điện tử
  3. Phương thức truyền không đồng bộ
Phương thức truyền không đồng bộ
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.