Phòng thí nghiệm hạt giống (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Phòng thí nghiệm Nông nghiệp
  3. Phòng thí nghiệm hạt giống (địa lí)
Phòng thí nghiệm hạt giống (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.