Phế phẩm làm thức ăn (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Thức ăn
  3. Phế phẩm làm thức ăn (địa lí)
Phế phẩm làm thức ăn (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.