Phế phẩm làm phân bón (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Cải tạo đất đai
  3. Phân bón
  4. Phế phẩm làm phân bón (địa lí)
Phế phẩm làm phân bón (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.