Phân tích tác động môi trường

  1. TRANG CHỦ
  2. Kỹ thuật môi trường
  3. Phân tích tác động môi trường
Phân tích tác động môi trường
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.