Phân tích giá trị (Quản lí chi phí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Phân tích giá trị (Quản lí chi phí)
Phân tích giá trị (Quản lí chi phí)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.