Nước ép trái cây đông lạnh (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Nước ép trái cây đông lạnh (địa lí)
Nước ép trái cây đông lạnh (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.