Nối bằng dây dẫn (Gắn thiết bị điện)

  1. TRANG CHỦ
  2. Kỹ thuật điện
  3. Nối bằng dây dẫn (Gắn thiết bị điện)
Nối bằng dây dẫn (Gắn thiết bị điện)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.