Nông nghiệp, hợp tác xã (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Pháp luật và pháp chế trong Nông nghiệp
  3. Nhà máy kiểm dịch
  4. Hợp đồng, nông nghiệp
  5. Nông nghiệp, hợp tác xã (địa lí)
Nông nghiệp, hợp tác xã (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.