Nông nghiệp trong văn học Rabbinical (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Nông nghiệp trong văn học Rabbinical (địa lí)
Nông nghiệp trong văn học Rabbinical (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.