Nông nghiệp trong ảnh động (không địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Nông nghiệp trong ảnh động (không địa lí)
Nông nghiệp trong ảnh động (không địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.