Nông dân làm bán thời gian (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Nông dân
  3. Nông dân làm bán thời gian (địa lí)
Nông dân làm bán thời gian (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.