Nitơphenol (Một dạng thuốc trừ sâu)

  1. TRANG CHỦ
  2. Hợp chất Nitơ (địa lí)
  3. Nitơphenol (Một dạng thuốc trừ sâu)
Nitơphenol (Một dạng thuốc trừ sâu)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.