Nitơ trong nông nghiệp (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Nghề làm vườn
  3. Nông nghiệp
  4. Nitơ trong nông nghiệp (địa lí)
Nitơ trong nông nghiệp (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.