Những nguồn tài nguyên thiên nhiên, công cộng (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Những nguồn tài nguyên thiên nhiên, công cộng (địa lí)
Những nguồn tài nguyên thiên nhiên, công cộng (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.