Những động vật thân mềm như những vật thể mang bệnh (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Những động vật thân mềm như những vật thể mang bệnh (địa lí)
Những động vật thân mềm như những vật thể mang bệnh (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.