Nhân viên văn phòng thủ tướng

  1. TRANG CHỦ
  2. Nhân viên văn phòng thủ tướng
Nhân viên văn phòng thủ tướng
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.