Người sử dụng thuốc trừ sâu (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Nông dân
  3. Người sử dụng thuốc trừ sâu (địa lí)
Người sử dụng thuốc trừ sâu (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.