Người lao động nông nghiệp không đủ tư cách pháp lý (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Người lao động nông nghiệp không đủ tư cách pháp lý (địa lí)
Người lao động nông nghiệp không đủ tư cách pháp lý (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.