Nguyên liệu cung cấp nhà máy chế biến

  1. TRANG CHỦ
  2. Nguyên liệu cung cấp nhà máy chế biến
Nguyên liệu cung cấp nhà máy chế biến
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.