Ngành vật tư nông nghiệp (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Ngành công nghiệp nông nghiệp
  3. Ngành vật tư nông nghiệp (địa lí)
Ngành vật tư nông nghiệp (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.