Ngành trồng cây có múi

  1. TRANG CHỦ
  2. Sản phẩm cây có múi (địa lí)
  3. Ngành trồng cây có múi
Ngành trồng cây có múi
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.