Ngành sản xuất thiết bị ngư nghiệp (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Ngành sản xuất thiết bị ngư nghiệp (địa lí)
Ngành sản xuất thiết bị ngư nghiệp (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.