ngành sản xuất máy chế biến thực phẩm

  1. TRANG CHỦ
  2. ngành sản xuất máy chế biến thực phẩm
ngành sản xuất máy chế biến thực phẩm
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.