Ngành sản xuất đồ dùng phục ăn uống

  1. TRANG CHỦ
  2. Ngành sản xuất đồ dùng phục ăn uống
Ngành sản xuất đồ dùng phục ăn uống
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.