Ngành sản chế tạo dụng cụ làm vườn (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Ngành sản chế tạo dụng cụ làm vườn (địa lí)
Ngành sản chế tạo dụng cụ làm vườn (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.