Ngành công nghiệp Sô cô la (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Ngành công nghiệp Sô cô la (địa lí)
Ngành công nghiệp Sô cô la (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.