Ngành công nghiệp sản phẩm ngũ cốc (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Ngành công nghiệp sản phẩm ngũ cốc (địa lí)
Ngành công nghiệp sản phẩm ngũ cốc (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.