Ngành công nghiệp đồ uống rau Diếp xoăn (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Ngành công nghiệp đồ uống rau Diếp xoăn (địa lí)
Ngành công nghiệp đồ uống rau Diếp xoăn (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.