Ngành chế tạo máy nông nghiệp (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Ngành chế tạo máy nông nghiệp (địa lí)
Ngành chế tạo máy nông nghiệp (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.