Ngành chế tạo máy dóng hộp thực phẩm

  1. TRANG CHỦ
  2. Ngành chế tạo máy dóng hộp thực phẩm
Ngành chế tạo máy dóng hộp thực phẩm
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.