Ngành chế tạo các phương tiện nông nghiệp

  1. TRANG CHỦ
  2. Ngành chế tạo các phương tiện nông nghiệp
Ngành chế tạo các phương tiện nông nghiệp
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.