Ngành chế biến sản phẩm lên men (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Ngành chế biến sản phẩm lên men (địa lí)
Ngành chế biến sản phẩm lên men (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.