Ngành chế biến dầu đậu nành (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Ngành chế biến dầu đậu nành (địa lí)
Ngành chế biến dầu đậu nành (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.