Ngành chế biến các sản phẩn từ đà điểu Châu Phi

  1. TRANG CHỦ
  2. Ngành chế biến các sản phẩn từ đà điểu Châu Phi
Ngành chế biến các sản phẩn từ đà điểu Châu Phi
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.