Ngành sản xuất rau xanh đông lạnh (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Ngành sản xuất rau xanh đông lạnh (địa lí)
Ngành sản xuất rau xanh đông lạnh (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.