Vi rút bệnh khảm trên cây đậu vàng

  1. TRANG CHỦ
  2. Vi rút bệnh khảm trên cây đậu vàng
Vi rút bệnh khảm trên cây đậu vàng
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.