Vi rút bệnh dịch tả trâu bò (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Vi rút bệnh dịch tả trâu bò (địa lí)
Vi rút bệnh dịch tả trâu bò (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.