Mối quan hệ vật chủ vật ký sinh

  1. TRANG CHỦ
  2. Mối quan hệ vật chủ vật ký sinh
Mối quan hệ vật chủ vật ký sinh
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.