Mã hóa sửa lỗi (Lí thuyết thông tin)

  1. TRANG CHỦ
  2. Mã hóa sửa lỗi (Lí thuyết thông tin)
Mã hóa sửa lỗi (Lí thuyết thông tin)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.